1. หน้าแรก
  2. ข่าว

ประกาศให้แมวเป็น "สัตว์ควบคุม" อายุ 2 เดือนต้องฉีดวัคซีน

30 มิ.ย. 2560| | 2,532

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2560 ให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 โดยให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน

ที่มา : Twitter >> @darin_indy