รายการ

รายการ : เพื่อนคนพิการ

รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคนพิการ เกี่ยวข้องกับสิทธิ การบริการ สร้างความเข้าใจให้สังคมได้รับทราบความสำคัญและความสามารถของคนพิการ

เพื่อนคนพิการ

30 คลิป