1. หน้าแรก
  2. ค้นหาผลการค้นหา พบ 2 รายการ

วิพากษ์ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ( รายการ: ฟังเสียงประเทศไทย   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิพากษ์การปรับแก้และปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ว่า  การแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้เปลี่ยนแปลงหลักการและเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง อนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า อย่างมีนัยยะสำคัญ เรียกร้องให้กลับไปใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และคงมาตรา 7,16 ,17 ,18 ,19 ,23 ที่เขียนไว้ชัดเจนและรอบคอบแล้วในพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504