1. หน้าแรก
  2. ค้นหาผลการค้นหา พบ 118 รายการ

ทำไมต้องใช้สารเคมีเกษตร ( รายการ: ฟังเสียงประเทศไทย   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ปลูกพืชได้หลากหลายชนิดตลอดปี มีศัตรูพืชกว่า 700 ชนิด ทั้งโรค แมลงและวัชพืช เช่นเดียวกับหลายประเทศเกษตรกรรมทั่วโลก คาดการณ์กันว่า หากไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตของไม้ผล ผักและธัญญพืชทั่วโลก จะได้รับความเสียหายจากแมลงและไรศัตรูพืชถึง 78% , เสียหายจากโรคพืช 54% และเสียหายจากวัชพืช 32% ขณะที่ต้นทุนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกอยู่ที่ 1-11% ของต้นทุนการผลิตเท่านั้น ขณะที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ค.ศ. 2050 ประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 70% หากไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืช ผลผลิตอาหารของโลกอาจหายไปถึง 70%

จับตาค่าโง่เหมืองทอง ( รายการ: ฟังเสียงประเทศไทย   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมไม่ต่ออายุการดำเนินกิจการ ใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม หรือ โรงแต่งแร่ และไม่อนุญาตต่อประทานบัตรแร่ทองคำ ในแปลงที่หมดอายุ ของบริษัทอัครา ไมนิ่ง จำกัด (มหาชน) หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลว่าบริษัทเอกชนอาจใช้กลไกคุ้มครองนักลงทุน ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย - ออสเตรเลีย ฟ้องร้องรัฐบาลไทย จนท้ายที่สุด นอกจากเอกชนจะยังสามารถดำเนินกิจการเหมืองแร่ต่อได้แล้ว รัฐบาลไทยยังอาจต้องจ่ายค่าโง่ให้กับเอกชนด้วย

เกษตรอินทรีย์ ( รายการ: ฟังเสียงประเทศไทย   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

การประชุมปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติครั้งล่าสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นด้วยกับข้อเสนอของภาคเอกชนและประชาสังคมหลายประเด็น เช่น ให้ภาคเอกชน ประชาสังคม เกษตรกรและพื้นที่มีบทบาทหลัก ส่วนรัฐมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น เห็นด้วยว่าต้องปรับงบประมาณโดยเพิ่มหมวดเกษตรอินทรีย์และมาตรการกรีนเครดิตให้ชัดเจน เห็นด้วยกับการเพิ่มเป้าหมายเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน สนับสนุนให้มีสถาบันเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนอยู่ในคณะกรรมการ

วิพากษ์ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ( รายการ: ฟังเสียงประเทศไทย   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิพากษ์การปรับแก้และปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ว่า  การแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้เปลี่ยนแปลงหลักการและเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง อนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า อย่างมีนัยยะสำคัญ เรียกร้องให้กลับไปใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และคงมาตรา 7,16 ,17 ,18 ,19 ,23 ที่เขียนไว้ชัดเจนและรอบคอบแล้วในพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

ระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง ตอน2 ( รายการ: ฟังเสียงประเทศไทย   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง พ.ศ.2558-2568 เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ขณะที่เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ออกแถลงการณ์ “ยุติโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ปกป้องผืนดินไทย และระบบนิเวศ-มรดกทางธรรมชาติ” พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตไว้หลายประเด็น โดยเฉพาะผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากโครงการนี้

ระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง ตอน1 ( รายการ: ฟังเสียงประเทศไทย   หมวดหมู่: วาระทางสังคม )

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง พ.ศ.2558-2568 เพื่อใช้เป็นกรอบพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ขณะที่เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ออกแถลงการณ์ “ยุติโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ปกป้องผืนดินไทย และระบบนิเวศ-มรดกทางธรรมชาติ” พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตไว้หลายประเด็น โดยเฉพาะผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากโครงการนี้