สมาร์ทฟาร์มมิ่ง

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 13 ธ.ค. 2016

สมาร์ทฟาร์มมิ่ง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพานิชย์ ออกบทวิเคราะห์เรื่อง “สมาร์ทฟาร์มมิ่ง ความหวังของโลกและโอกาสของไทย” โดยระบุถึงแนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกที่เพิ่มขึ้นว่า ถ้าเกษตรกรยังคงทำการเกษตรด้วยวิธีเดิมๆ จะไม่สามารถให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการเลี้ยงประชากรโลกได้ ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตต่อไร่

คลิปเสียงที่คล้ายกัน