ยโสธรโมเดล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะที่ จ.ยโสธร ที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก จากความโดดเด่นและศักยภาพในการทำเกษตรแบบออแกนิกส์หรือเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ จ.ยโสธร ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาให้ทั้งจังหวัดทำเกษตรอินทรีย์ หรือ ยโสธรโมเดล