เช่าที่ดิน99ปี

ฟังสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กับหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด คือ การให้สิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว ผู้ประกอบกิจการ และผู้อาศัยภายในเขตฯ ที่สามารถทำสัญญาเช่าได้ถึง 50 ปี ต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 49 ปี รวมเป็น 99 ปี