1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 25 พ.ค. 2017

ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

ฟังเสียงความเห็นและข้อเสนอที่หลากหลายจากเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ