ปฏิรูปตำรวจ

ฟังความเห็นและท่าทีของฝ่ายต่างๆ หลังจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คระรัฐมนตรีต้องพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เพื่อเดินหน้าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ