ISIS

รู้จักกลุ่มไอซิส (ISIS) หรือกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq and Syria) ที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในแถบอาเซียน โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ ที่มีเหตุการณ์ต่อสู้ในพื้นที่โดยมีการอ้างถึงกลุ่มไอซิส หรือ ไอเอส จากนักวิเคราะห์