วิพากษ์ผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศให้ประชาชนตรวจสอบผังเมืองรวมจังหวัดของตัวเองภายใน 1 เดือน ก่อนจะประกาศใช้ ภาคประชาชนหลายพื้นที่จึงจัดเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และบางพื้นที่ ชาวบ้านพบว่าผังเมืองใหม่เอื้อประโยชน์ให้ภาคอุตสาหกรรมมากเกินไป