แบนพาราควอต

ท่าทีฝ่ายต่างๆ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอไพริฟอส โดยให้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4 ไม่อนุญาตให้ใช้ ต้องยุติการนำเข้าภายใน 1 ธันวาคม 2560 และยุติการใช้อย่างสิ้นเชิงภายใน 1 ธันวาคม 2562