โภชนาการวัยผู้สูงอายุ

สิ่งที่วัยผู้สูงอายุต้องการคืออาหารที่ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ  รายการ #โรงหมอ มีคำแนะนำสำหรับโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยนี้ กับ พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต