1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เริ่มต้นจากดนตรี
  4. เพลงรณรงค์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพลงรณรงค์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายการ : เริ่มต้นจากดนตรี

ออกอากาศ 1 ธ.ค. 2017

เพลงรณรงค์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ส่งผลต่อสังคมมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย   ซึ่งศิลปิน นักดนตรี และนักร้องหลายคน ได้ตระหนักต่อสภาวะดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ผลิตผลงานเพลงที่ช่วยรณรงค์ให้สังคมตระหนักต่อผลกระทบดังกล่าวด้วย