วัวดำภูพาน

แนวทางรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค คือการหันไปแข่งขันในตลาดโคเนื้อที่มีคุณภาพสูงแทนการเลี้ยงวัวจำนวนมาก เช่น การพัฒนาวัวดำสายพันธุ์ภูพาน