1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ฟังเสียงประเทศไทย
  4. ขยายเวลาพิจารณาแบนสารเคมีเกษตร

ขยายเวลาพิจารณาแบนสารเคมีเกษตร

รายการ : ฟังเสียงประเทศไทย

ออกอากาศ 27 ธ.ค. 2017

ขยายเวลาพิจารณาแบนสารเคมีเกษตร

รัฐตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาให้มีการยกเลิกสารหรือไม่ ให้เวลา 3 เดือน ต้องนำนำข้อมูลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายมาพิจารณา