พัฒนา EF ด้วย Music and Movement

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก นำเองเสียงเพลงและการเคลื่อนไหว มาประยุกต์เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กคิดและกล้าแสดงออก