1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. การอ่านกับการเรียนรู้ของเด็ก

การอ่านกับการเรียนรู้ของเด็ก

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 31 ม.ค. 2018

การอ่านกับการเรียนรู้ของเด็ก

การอ่านไม่เพียงแค่ให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่การอ่าน ทำให้เกิดความสุข เพลิดเพลิน เกิดกระบวนการเรียนรู้และใฝ่รู้ นำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การพูด ฟัง เขียน คิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์