อาการเสพติดอาหาร

หวาน มัน เค็ม ต้นตอของการ #เสพติดอาหาร อาการที่น่าเป็นห่วงของคนปัจจุบัน ที่เพียบพร้อมไปด้วยอาหารนานาชนิดส่วนใหญ่ "ไม่ค่อยมีประโยชน์"
 
ติดตามในรายการ "โรงหมอ" กับ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล