1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 1 มี.ค. 2018

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ