1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. สิทธิการเล่นของเด็กไทยและนานาชาติ

สิทธิการเล่นของเด็กไทยและนานาชาติ

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 8 มี.ค. 2018

สิทธิการเล่นของเด็กไทยและนานาชาติ

การเล่นถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิที่เด็กพึ่งได้รับ ซึ่งระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อที่ 31 ประเทศไทยพยายามส่งเสริมพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก ให้พวกเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆผ่านการเล่น เช่นเดียวกับประเทศฮ่องกงที่มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ให้ส่งเสริมพื้นที่การเล่นสำหรับเด็กในฮ่องกงให้มีความหลากหลายและท้าทาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก