1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. ปฏิรูปการศึกษาโดยท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

ปฏิรูปการศึกษาโดยท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 16 มี.ค. 2018

ปฏิรูปการศึกษาโดยท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในออกแบบการเรียนการสอน ทำให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมด้านวิชาชีพโดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมด้านอาชีพให้นักเรียนในจังหวัด