เรื่องเพศในโรงเรียน

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 5 เม.ย. 2018

เรื่องเพศในโรงเรียน

โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อ.จะนะ จ.สงขลา มีการสอนเรื่องเพศเชิงบวกให้กับนักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศที่เหมาะสมในห้องเรียน จัดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็ยวันรุ่นของเด็ก ป.6 และมีการช่วยเหลือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเด็กมีปัญหาเรื่องเพศ