1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ยลอุษาคเนย์
  4. ปาตานี จากอาณาจักรฮินดูพุทธสู่รัฐมุสลิม เมืองท่าอันรุ่งโรจน์

ปาตานี จากอาณาจักรฮินดูพุทธสู่รัฐมุสลิม เมืองท่าอันรุ่งโรจน์

รายการ : ยลอุษาคเนย์

ออกอากาศ 2 มิ.ย. 2019