1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ยลอุษาคเนย์
  4. เตอรนาเต และ ติดอเร สองรัฐคู่แข่งหมู่เกาะเครื่องเทศ

เตอรนาเต และ ติดอเร สองรัฐคู่แข่งหมู่เกาะเครื่องเทศ

รายการ : ยลอุษาคเนย์

ออกอากาศ 20 พ.ค. 2019